Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/
Номер: 05397-2017-0013
Адрес на профила на купувача: https://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка включва:Дейност1.Надграждане и внедряване на разработена от Министерство на правосъдието информационна система за одит на ИКИ и изграждане на Регистър на информационните ресурси. Поддейност1.1.Надграждане и внедряване на разработената от Министерство на правосъдието информационна система за инвентаризация (одит) на ИКИ. Поддейност1.2.Изграждане на Регистър на информационните ресурси. Поддейност1.3.Организиране и провеждане на обучение за работа с информационната система и Регистъра на информационните ресурси за провеждане на инвентаризация по места с въвеждане и валидиране на данните. Дейност2.Провеждане на инвентаризация по места,въвеждане,валидиране и анализ на данните. Дейността ще обхване централните, областните и общинските администрации, с изключение на администрациите от сектор „Правосъдие“ и ще се изпълнява съвместно от Възложителя и избрания Изпълнител.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/01/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   816578   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.11.2017 27.11.2017
2   816580   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.11.2017 27.11.2017
3   846328   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.05.2018 14.05.2018
4   898449   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     28.02.2019 04.03.2019