Информация за преписката

Възложител: Община Септември
Номер: 00652-2017-0018
Адрес на профила на купувача: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/136-96-00-36-17
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на на хранителни продукти за общинските и социални заведения на територията на община Септември.Периодичните доставки се извършват по писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете хранителни продукти, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора. В писмената заявка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва конкретния вид и количество хранителни продукти, които следва да бъдат доставени. Общата стойност на поръчката, която ще се получи при остойностяване на ценовото предложение съобразно оферираните от избрания за изпълнител участник единични цени, са максимални и не са обвързващи за страните по договора, като възложителят има право в зависимост от нуждите си и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялата стойност.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/12/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   816089   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.11.2017 23.11.2017
2   816091   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.11.2017 23.11.2017
3   838350   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.03.2018 29.03.2018