Информация за преписката

Възложител: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Стара Загора
Номер: 00207-2017-0131
Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/1333
Процедура: Публично състезание
Описание: Изпълнението на предмета на поръчката включва: 1.1. Текущ ремонт и профилактика на компютърна и периферна техника. 1.2. Доставка и монтаж на резервни части за компютърна и периферна техника. Текущият ремонт обхваща всички дейности по диагностициране и отстраняване на повреди и привеждането на техниката в изправно състояние. Ремонтът се извършва съгласно предписанията на производителя за съответната марка. Профилактиката включва изпълнението на всички необходими действия в зависимост от спецификата на техниката и предписанията на производителя. За принтерите профилактиката задължително вкючва и пълен технически преглед, пълно почистване и смазване на всички триещи се и захабени части, проверка на движещите се възли и детайли, настройки и проверка качеството на печат и др. Текущият ремонт, профилактиката и доставката на резервни части и консумативи се извършват по заявка на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/12/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   815534   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.11.2017 17.11.2017
2   815537   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.11.2017 17.11.2017
3   830360   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.02.2018 16.02.2018
4   896297   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.02.2019 22.02.2019