Информация за преписката

Възложител: Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" /ГД "ГВА"/
Номер: 00168-2017-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.caa.bg
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предметът на доставка са течни горива – бензин А-95Н, дизелово моторно гориво за нуждите на МПС, собственост на ГД ГВА и ГСМ на стойност до 5000 (пет хиляди) лева без ДДС, чрез изградена търговска мрежа от бензиностанции на територията на гр. София, на основните пътни артерии и магистрали и в големите градове , с карти за безналично плащане, посредством 24-часово обслужване, на територията на град София и цялата страна.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   815348   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.11.2017 16.11.2017
2   818860   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.12.2017 08.12.2017