Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/
Номер: 01666-2017-0010
Адрес на профила на купувача: http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: 1. Предмет на настоящата обществена поръчка е:„Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, присъединени на ниво средно и ниско напрежение”, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на област София, област София-град и област Ловеч, присъединени на ниво средно и ниско напрежение, за срок от 3 години”; Обособена позиция № 2: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на област Варна и област Добрич, присъединени на ниво ниско напрежение”, за срок от 3 години”; Обособена позиция № 3: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на област Хасково и област Стара Загора, присъединени на ниво ниско напрежение”, за срок от 3 години”. 2. Обекти: 2.1 За ОП № 1 - 9 обекта Н.Н. и 4 обекта Ср.Н.; 2.2 За ОП № 2 - 3 обекта Н.Н и 2.3 За ОП № 3 - 3 обекта Н.Н. 3. Прогнозната стойност за период от 36 (тридесет и шест) месеца по ОП № 1 - 513 000,00 лева без ДДС; по ОП № 2 - 12 800,00 лева без ДДС и по ОП № 3 - 9 200,00 лева без ДДС. Общата прогнозна стойност за достъп и пренос през електроразпределителната мрежа на ел. енергия за период от 36 (тридесет и шест) месеца е 535 000,00 лева без ДДС. Реалните стойности на договорите ще бъдат определени от реалното потребление на обектите за периода на договорите, като общата им стойност се формира на база цените определени от КЕВР. Възложителят има право по време на действието на договорите и съгласно изискванията на ЗОП да прави промени в списъците на своите обекти.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   815036   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.11.2017 14.11.2017
2   831030   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.02.2018 22.02.2018
3   842161   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.04.2018 16.04.2018
4   845421   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.05.2018 08.05.2018