Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2017-0011
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/2_DOG
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: През м. декември 2015 г. „Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители“ (изм. и доп. бр. 97 от 11.12.2015г.) беше изменена и допълнена съобразно изискванията на Директива 2013/39/ЕС от 12 август 2013 г. за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите. Измененията се отнасят до списъка на приоритетните вещества, които от 33 стават 45, въвеждат се нови матрици – седименти и биота, а за 7 вещества са понижени СКОС. Увеличен е също обемът на мониторинговите програми за Доставка на материали (химикали, консумативи и др.) за усвояване и прилагане на нови методи за анализ на някои приоритетни вещества: През м. декември 2015 г. „Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители“ (изм. и доп. бр. 97 от 11.12.2015г.) беше изменена и допълнена съобразно изискванията на Директива 2013/39/ЕС от 12 август 2013 г. за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите. Измененията се отнасят до списъка на приоритетните вещества, които от 33 стават 45, въвеждат се нови матрици – седименти и биота, а за 7 вещества са понижени СКОС. Увеличен е също обемът на мониторинговите програми за Втория ПУРБ като брой пунктове и честота на пробонабиране. Това изисква усвояване и изпитване на нови компоненти за анализ и е свързано с необходимост от допълнителни количества консумативи за аналитичната апаратура, химикали, реактиви, ССМ, материали за пробоподготовка.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   814883   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.11.2017 14.11.2017
2   828292   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.02.2018 06.02.2018
3   891059   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2019 28.01.2019