Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2017-0010
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/7_PSOP
Процедура: Публично състезание
Описание: Обществената поръчка обхваща: Доставка на стъклария и консумативи за нуждите на лабораториите на ИАОС по 82 самостоятелно обособени позиции. Доставката на стъклария и консумативи е от изключително голяма важност за нормалното протичане на работния процес в аналитичните лаборатории към ИАОС. Видът и качеството на използваните консумативи и стъклария гарантира достоверността на получаваните резултати от проведените изпитвания на компонентите на околната среда в лабораториите на ГД ЛАД в изпълнение на ангажиментите към НСМОС, РИОСВ и БД както и поддържане на необходимото качество съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/12/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   814885   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.11.2017 14.11.2017
2   814886   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.11.2017 14.11.2017
3   817915   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)       04.12.2017 04.12.2017
4   819213   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         11.12.2017 11.12.2017
5   867519   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.09.2018 13.09.2018
6   881941   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.12.2018 05.12.2018