Информация за преписката

Възложител: Министерство на туризма
Номер: 05024-2017-0022
Адрес на профила на купувача: http://profilnakupuvacha.com/1701%2C12075
Процедура: Открита процедура
Описание: Проектиране и разработване на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) и Система регистър за настаняване (СРН). Общата цел на проекта е да се подпомогне провеждането на последователна и прозрачна политика в областта на туризма като се проектира и разработи централизирана информационна система за водене на регистър на настанените туристи и система за туристическа информация. Услугата включва следните дейности: 1. Дейност «Анализ и спецификация»; 2. Дейност «Проектиране»; 3. Дейност «Разработка и тестване»; 4. Дейност «Документиране»; 5. Дейност «Внедряване»; 6. Дейност «Обучение».
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/02/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   814446   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.11.2017 13.11.2017
2   814447   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.11.2017 13.11.2017
3   822716   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         04.01.2018 04.01.2018
4   831062   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     20.02.2018 22.02.2018
5   858492   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.07.2018 25.07.2018
6   910904   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.05.2019 10.05.2019