Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2017-0042
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg
Процедура:
Описание: Застраховане на застроени недвижими имоти-публична държавна собственост в управление на Министерство на отбраната, Съвместно командване на силите, Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски сили, Стационарната КИС, Служба "Военно информация", Служба "Военно полиция", Националния военноисторически музей, Военно-географска служба, Национална гвардейска част, Централен артилерийски технически изпитателен полигон, военно формирование 32990 - Пловдив със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия" за периода от 10.10.2017 г. до 09.10.2020 г. Застраховането се извършва на основание чл.12 от Закона за държавната собственост. Изискванията за изпълнение на услугата са описани в Спецификацията за услуга – приложение към документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/11/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   813910   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.11.2017 10.11.2017
2   813912   Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     08.11.2017 10.11.2017
3   816740   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     24.11.2017 27.11.2017
4   838632   Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     27.03.2018 29.03.2018