Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2017-0041
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на нови и рециклирани и/или използвани автобуси - рамково споразумение. Поръчката е разделена на осем обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1- Доставка на нови автобуси с брой места за сядане до 22. Обособена позиция № 2 -Доставка на нови автобуси с брой места за сядане от 23 до 35.Обособена позиция № 3 - Доставка на нови автобуси с брой места за сядане от от 36 до 45.Обособена позиция № 4 -Доставка на нови автобуси с брой места за сядане от 46 до 55.Обособена позиция № 5 -Доставка на рециклирани и/или използвани автобуси с брой места за сядане до 22. Обособена позиция № 6 - Доставка на рециклирани и/или използвани автобуси с брой места за сядане от 23 до 35. Обособена позиция № 7 - Доставка на рециклирани и/или използвани автобуси с брой места за сядане от от 36 до 45. Обособена позиция № 8 - Доставка на рециклирани и/или използвани автобуси с брой места за сядане от 46 до 55.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/01/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   814337   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.11.2017 13.11.2017
2   814338   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.11.2017 13.11.2017
3   824627   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.01.2018 18.01.2018