Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2017-0009
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/17_OTP
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на калибровъчни и работни газове за лабораториите на ИАОС: В системата на ИАОС калибрирането на средствата за измерване (газанализатори) за контрол качеството на атмосферния въздух (ККАВ) и емисионен контрол в системата на МОСВ се извършва с калибровъчни газове от калибровъчната лаборатория. В стационарните и мобилни станции за ККАВ и емисионен контрол се използват газове за проверка и потвърждаване качеството на данните от измерванията. Всички високотехнологични апарати като: газови хроматографи, йонни хроматографи, атомно абсорбционни спектрометри, ICP, ТОС анализатори, използват работни газове (аргон, азот, кислород, хелий и др.) в технологичен режим, в който работят.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/12/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   814015   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.11.2017 10.11.2017
2   814016   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.11.2017 10.11.2017
3   841006   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.04.2018 10.04.2018