Информация за преписката

Възложител: Община Гоце Делчев
Номер: 00098-2017-0006
Адрес на профила на купувача: http://pk.gotsedelchev.bg/index.php?pg=188&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&obj_id=917
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предмета на поръчката включва доставката на 232 000 литра Газьол за отопление за нуждите на общински учебни заведения, заведения за социални услуги и култура на територията на община Гоце Делчев за отоплителни сезони 2017/2018 г. и 2018/2019 г. по две обособени позиции: Обособена позиция 1: обекти: Детски ясли “Пролет” гр. Гоце Делчев, ДДЛРГ “Иван Кюлев” гр. Гоце Делчев, Преходно жилище гр. Гоце Делчев, ДГ “Еделвайс” с. Брезница, ДГ “Пролет“ с. Мосомище, прогнозно количество гориво: 128 000 литра. Срок на изпълнение на договора за доставка: две години или доставка на количествата, което от двете събития настъпи по-рано. Обособена позиция 2: обекти: ДГ №4 “Радост” гр. Гоце Делчев, ДГ №1 “Калинка” гр. Гоце Делчев, ДГ №6 “Слънце” гр. Гоце Делчев, Културен дом гр. Гоце Делчев, прогнозно количество гориво: 104 000 литра. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да участва по всяка от обособените позеции.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   813569   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.11.2017 06.11.2017
2   819626   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.12.2017 18.12.2017