Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2017-0060
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/423-
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Обществената поръчка e изпълнима при условията, описани в документацията за участие в процедурата. Поръчката включва надграждане на системи за видеонаблюдение по четири обособени позиции: Об. п. №1 Изграждане на система за видеонаблюдение и разпознаване на автомобилните регистрационни табели за входни артерии на град Габрово от град Велико Търново и град Трявна; Об. п. №2 Видеонаблюдение в зоната на кръгово кръстовище на ул. „Свищовска“, ул. „Лазурна“ и бул. „Могильов“; Об. п. №3 Видеонаблюдение Парк Колелото; Об. п. №4 Система за видеонаблюдение зрителна зала и централно фоайе спортна зала „Орловец“. Обхватът на дейностите при изпълнение на поръчката за всяка една от обособените позиции включва доставка, изграждане, внедряване и гаранционно обслужване, включително мобилно гаранционно обслужване при нужда, на новоизградени точки на система за видеонаблюдение , подробно описани в Техническите спецификации и ориентировъчните КСС за съответната обособена позиция. Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 75416.67 (седемдесет и пет хиляди четиристотин и шестнадесет лв. и 67 ст.) лв. без ДДС или 90500 (деветдесет хиляди и петстотин) лв. с ДДС, в т.ч. по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 Изграждане на система за видеонаблюдение и разпознаване на автомобилните регистрационни табели за входни артерии на град Габрово от град Велико Търново и град Трявна - 56666.67 (петдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лв. и 67 ст.) лв. без ДДС или 68000 ( шестдесет и осем хиляди) лв. с ДДС Обособена позиция № 2 Видеонаблюдение в зоната на кръгово кръстовище на ул. „Свищовска“, ул. „Лазурна“ и бул. „Могильов“ - 5416.67 (пет хиляди четиристотин и шестнадесет лв. и 67 ст.) лв. без ДДС или 6500 ( шест хиляди и петстотин) лв. с ДДС Обособена позиция № 3 Видеонаблюдение Парк Колелото - 9583.33 (девет хиляди петстотин осемдесет и три лв. и 33 ст.) лв. без ДДС или 11500 (единадесет хиляди и петстотин) лв. с ДДС Обособена позиция № 4 Система за видеонаблюдение зрителна зала и централно фоайе спортна зала „Орловец“ - 3750 (три хиляди седемстотин и петдесет) лв. без ДДС или 4500 (четири хиляди и петстотин)лв. с ДДС

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   813333   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.11.2017 03.11.2017
2   826812   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.01.2018 26.01.2018
3   831935   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.02.2018 26.02.2018
4   831936   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.02.2018 26.02.2018
5   835858   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.03.2018 16.03.2018
6   839938   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2018 30.03.2018