Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2017-0011
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/view/OP-1-12-s-predmetbdquoIzbor-na-dostavchik-na-el-energiya-SN-i-koordinator-na-balansirashta-grupa-za-nuzhdite-na-bdquoViKrdquo-EOOD-ndash-Plovdivrdquo.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение (СН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, за период от 2 (две) години след сключване на договор с избрания Изпълнител. Прогнозното количество за едногодишен период е 36 000 МWh, което не е ограничително за Възложителя. В Приложение 1 към Техническата спецификация са посочени обектите за доставка на ел. енергия средно напрежение - общо 16 броя. По време на изпълнение на договора, Възложителят може да променя вида и броя на обектите при отпаднала необходимост, при придобиване на нови и/или друга причина. В тези случаи Възложителят ще заплаща доставяната ел.енергия средно напрежение по предложената при проведената процедура цена от Изпълнителя. Евентуалните допълнителни доставки (опции) са в размер до 500 000 лв., без ДДС и са включени в прогнозната стойност на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/12/2017 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   813147   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.11.2017 06.11.2017
2   813151   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     03.11.2017 06.11.2017
3   826533   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     25.01.2018 29.01.2018
4   898440   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     28.02.2019 04.03.2019
5   965319   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.03.2020 16.03.2020