Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2017-0034
Адрес на профила на купувача: ftp://213.240.235.124/Zastrahovka%20Profesionalna%20otgovornost%20na%20meditsinskiya%20personal%20i%20zastrahovki%20na%20putni%20prevozni%20sredstva%20na%20VMA%20po%20obosobeni%20pozitsii/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка включва предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете застрахователни услуги са разпределени в 4 (четири) обособени позиции (като само обособени позиции с №№ 1 и 2 ще бъдат възложени чрез настоящата процедура), а именно: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Застраховка „Професионална отговорност” на медицинския персонал на болничните заведения за нуждите на ВМА и подчинените й структури”. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Застраховки на пътните превозни средства, собственост на ВМА и подчинените й структури”. Предметът на обществената поръчка включва застраховките на ППС, собственост на ВМА София и подразделенията й в страната, разделени по видове застрахователни услуги, които включват: А- Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и Доброволна застраховка „Злополука на местата в МПС” през 2018 г. и Б- Застраховка „ПЪЛНО КАСКО” на МПС, собственост на ВМА, подлежащи на застраховане през 2018 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/11/2017 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   812486   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.10.2017 31.10.2017
2   812490   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         31.10.2017 31.10.2017
3   813781   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         07.11.2017 07.11.2017
4   836482   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.03.2018 20.03.2018
5   891001   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2019 28.01.2019
6   891003   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2019 28.01.2019