Информация за преписката

Възложител: Община Гоце Делчев
Номер: 00098-2017-0005
Адрес на профила на купувача: http://pk.gotsedelchev.bg/index.php?pg=188&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&obj_id=899
Процедура: Публично състезание
Описание: Общата площ на имота, предвиден за изграждане на детската градина е 789.00 m2. Основните техникоикономически характериситики на застрояване на имота, предвидени в инвестиционния проект са както следва: ЗП - 271,10 m2; РЗП - 793,80 m2; РЗП съгласно ЗУТ - 522,70 m2. Сградата на детското заведение е предвидена за две групи по 27 деца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/11/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   812188   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.10.2017 30.10.2017
2   812334   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.10.2017 30.10.2017
3   835503   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.03.2018 15.03.2018