Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2017-0035
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=166
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмета на поръчката включва доставка и гаранционно (сервизно) обслужване на един брой нов, неупотребяван и недемонстрационен специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на ОП „Чистота – Свищов“. Подробните изисквания за изпълнение са съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Към датата на решението за откриване на поръчката не е осигурено финансиране за дейностите, предмет на същата. При условие, че не бъде осигурено финансиране по реда на чл.24 от Наредба №7 от 19 декември 2013 година за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, то Възложителят няма да възлага за изпълнение договора и съответно не дължи на Изпълнителя неустойки, обезщетения или др.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/11/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   812058   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.10.2017 27.10.2017
2   812059   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.10.2017 27.10.2017
3   828980   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.02.2018 08.02.2018