Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив
Номер: 01020-2017-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на храна за пациентите по различни диети, с качество и състав съгласно изискванията на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения” /Държавно издателство „Техника” 1984 г./, по предварителни заявки от Възложителя. Организиране на храненето на пациентите се извършва чрез ежедневна доставка по график определен от Възложителя на готова, пакетирана, топла храна по график определен от Възложителя при спазване на всички нормативни разпаредби в страната. Готовата храна следва да отговаря на изискванията за количество, качество и калорийна стойност за рационално и диетично хранене. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база прием на пациенти.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/11/2017 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   811813   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.10.2017 г.  30.10.2017 г. 
2   811815   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.10.2017 г.  30.10.2017 г. 
3   820112   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.12.2017 г.  18.12.2017 г.