Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2017-0034
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на „Резервно оборудване за необслужваема радиорелейна станция Eclipse" – по отделни обособени позиции от техническа спецификация TC A 80.2585.16 както следва: 1. обособена позиция 1 - доставка на 2 комплекта външно оборудване (точка 2.1 от TC A 80.2585.16). 2. обособена позиция 2 - доставка на 2 комплекта антена с фидер (точка 2.2 от TC A 80.2585.16). 3. обособена позиция 3 - доставка на –4 комплекта ротатор за позициониране на антената (точка 2.4 от TC A 80.2585.16).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/11/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   809593   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.10.2017 12.10.2017
2   809607   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.10.2017 12.10.2017
3   830582   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.02.2018 19.02.2018
4   859890   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.07.2018 27.07.2018