Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2017-0033
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/
Процедура: Открита процедура
Описание: Придобиване на копмютри за БА както следва: 1. настолни компютри съгласно техническа спецификация ТС А 76.2666.17 1.1. за 2017 г. - 554 бр.; 1.2. за 2018 г. - 554 бр.; 1.3. за 2019 г. - 248 бр. 2. преносими компютри съгласно техническа спецификация ТС А 76.2665.17 2.1. за 2017 г. - 160 бр.; 2.2. за 2018 г. - 160 бр.; 2.3. за 2019 г. - 80 бр.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/11/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   809287   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.10.2017 12.10.2017
2   809289   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.10.2017 12.10.2017
3   837523   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         23.03.2018 23.03.2018
4   852001   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.06.2018 19.06.2018