Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2017-0031
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на автомобилни гуми, съответстващи на конкретна техническа спецификация, разделени в 4 обособени позиции и място на доставка - военни формирования на територията на Република България. 1.Обособена позиция № 1 – Доставка на „Автомобилни гуми 14 цола“ по ТС В 01.2451.16, ТС В 01.2449.16, ТС В 01.2419.16 и ТС В 01.2420.16 - общо 20 (двадесет) бр. автомобилни гуми; 2.Обособена позиция № 2 – Доставка на „Автомобилни гуми 15 цола“ по ТС В 01.2465.16, ТС В 01.2464.16, ТС В 01.2460.16, ТС В 01.2466.16 и ТС В 2423.16 - общо 206 (двеста и шест) бр. автомобилни гуми; 3.Обособена позиция № 3 – Доставка на „Автомобилни гуми 16 цола“ по ТС В 01.2453.16, ТС В 01.2461.16, ТС В 01.2467.16, ТС В 01. 2478.16, ТС В 01.2441.16, ТС В 01.2442.16, ТС В 01.2443.16, ТС В 01.2472.16 и ТС В 01.2473 - общо 137 (сто тридесет и седем) бр. автомобилни гуми; 4.Обособена позиция № 4 – Доставка на „Автомобилни гуми 20 цола“ по ТС В 01.2428.16 - общо 26 (двадесет и шест) бр. автомобилни гуми.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/11/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   809259   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.10.2017 12.10.2017
2   809261   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.10.2017 12.10.2017