Информация за преписката

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/
Номер: 00530-2017-0094
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=302
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата ОП включва предоставяне за нуждите на възложителя на далекосъобщителни услуги, чрез самостоятелно предоставяне на фиксирани и мобилни телефонни услуги, съобразно специфичните изисквания на възложителя, дадени в Техническите спецификации на поръчката по всяка от обособените позиции - неразделна част от одобрената документация за поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/11/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   809081   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.10.2017 11.10.2017
2   809082   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.10.2017 11.10.2017
3   829153   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.02.2018 12.02.2018