Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2017-0033
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=164
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов - Домашен социален патронаж – гр. Свищов, ДСХ „Мария Луиза” – гр. Свищов, ЦНСТПЛД /Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция/ – 1 и 2 – с. Овча могила, община Свищов и Дневен център за деца с увреждания – гр. Свищов. Доставките ще се извършват ежедневно – до 7:00 ч., след подаване на заявка (по телефон, факс, ел. поща или куриер) за необходимите количества продукти от упълномощени лица от посочените институции, в рамките на установеното работно време на съответния обект. Подробните видове продукти, прогнозни количества и изисквания за изпълнение на обществената поръчка са съгласно Техническата спецификация част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/11/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   807986   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.10.2017 05.10.2017
2   807989   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.10.2017 05.10.2017
3   825879   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.01.2018 24.01.2018
4   901318   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.03.2019 18.03.2019
5   903044   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2019 25.03.2019
6   903045   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2019 25.03.2019