Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Котел към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2017-0102
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/1453
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка включва: Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт на автомобилите, стопанисвани от ТП „ДГС Котел” , доставка на резервни части, консумативи, и принадлежности за тях. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 включва извършване на след гаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт на служебни МПС, както следва - сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна/мото техника – основни и текущи ремонти, монтаж на резервни части, тенекеджийско - бояджийски дейности. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 включва доставка на резервни части и консумативи, които трябва да са придружени със сертификат за произход и качество. Доставката се извършва по завка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/11/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   807909   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.10.2017 05.10.2017
2   807912   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.10.2017 05.10.2017
3   822088   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.01.2018 04.01.2018
4   884841   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.12.2018 20.12.2018
5   884842   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.12.2018 20.12.2018