Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2017-0055
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на процедурата касае доставка на 2 бр. нови автомобила за нуждите на Община Габрово, съгласно Техническата спецификация, част от документацията за изпълнение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/11/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   807322   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.09.2017 02.10.2017
2   807325   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.09.2017 02.10.2017
3   813069   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     02.11.2017 06.11.2017
4   816753   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.11.2017 28.11.2017