Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив
Номер: 01020-2017-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставката на реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД. Реактивите и консумативите са описани подробно в Техническа спецификация по вид и количество, представени в табличен вид.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/11/2017 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   807126   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.09.2017 г.  02.10.2017 г. 
2   807127   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.09.2017 г.  02.10.2017 г. 
3   843376   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2018 г.  23.04.2018 г.