Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2017-0032
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=162
Процедура: Публично състезание
Описание: Предоставяне на услуги за извозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Свищов до Регионално депо с. Санадиново. Извозването ще се осъществява от претоварна станция по съответния график и маршрут както следва: Депо гр. Свищов до Регионално депо с. Санадиново, общ. Никопол, дължина на маршрута – 35 км. (гр. Свищов, с. Ореш, с. Татари, с. Петокладенци до Регионално депо). График на извозване: ежедневно в работните дни от седмицата. Ориентировъчно количество битов отпадък – до 7600 тона годишно. Услугата е комплекс от дейности, свързани с извозването на битови отпадъци от територията на Община Свищов. Извозването на битовите отпадъци следва да се извършва със специализирани автомобили – мултилифт камиони с кука, като един автомобил ще обслужва няколко контейнера едновременно по системата мултилифт. Контейнерите следва да са 30 куб. метра с размери 2,40 м х 2,40 м х 6,00 м. Изпълнителя е длъжен да предприеме всички необходими действия за осигуряване на безопасни усло
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/10/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   806202   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.09.2017 20.09.2017
2   806203   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.09.2017 20.09.2017
3   820738   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.12.2017 19.12.2017
4   901540   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.03.2019 18.03.2019