Информация за преписката

Възложител: Върховен административен съд /ВАС/
Номер: 00048-2017-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.sac.justice.bg/pages/bg/buyer-profile
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител,координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани от Върховния административен съд - Съдебна сграда гр. София, УБ „Лозенец“, община Царево и УБ“Бели Искър“,община Самоков“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/10/2017 12:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   805925   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.09.2017 19.09.2017
2   805926   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.09.2017 19.09.2017
3   841848   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.04.2018 12.04.2018