Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2017-0029
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro
Процедура: Открита процедура
Описание: 1. Проект 3AF31020 – „Осигуряване на склад за гориво-смазочни материали /ГСМ/ за AGSR авиация“: Проектът цели изграждане на складов район за съхранение на гориво-смазочни материали /ГСМ/ за осигуряване на обща номинална вместимост от 1200 м3 с прилежащи съоръжения и системи за съхранение, транспортиране и раздаване на JET гориво, командна сграда, ограда и път за достъп. 2. Проект 3AF31025 – „Възстановяване на вътрешен път“: Проектът предвижда възстановяване на съществуващ път с дължина 2 200 м и ширина 6 м за обслужване на съоръженията на НАТО, свързващ площадките за стратегически и тактически транспортни самолети, карго терминала , предвижданите за изграждане нови сграда за ЛС и склад за гориво-смазочни материали /ГСМ/.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/10/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   805671   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.09.2017 20.09.2017
2   805672   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.09.2017 20.09.2017
3   833021   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.03.2018 06.03.2018