Информация за преписката

Възложител: Община Етрополе
Номер: 00099-2017-0007
Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на услуга във връзка със зимното поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на община Етрополе. Предоставянето на услуга, предмет на обществената поръчка е разпределено в две обособени позиции, както следва: За обособена позиция 1 – „Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа, местни пътища в гр. Етрополе и част от път II-37 Джурово-Етрополе-Златица с дължина 4.907 км.” Обща дължина за позицията – 62.087 км (улична мрежа в гр. Етрополе – 40.380 км, местни пътища – 16.800 км., участък от път II-37 “Джурово – Етрополе – Златица – Панагюрище.....” – 4.907 км) За обособена позиция 2 – „Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на улици и общински пътища до населените места в Община Етрополе – с. Лъга, с. Малки Искър, с. Брусен, с. Лопян, път с. Лопян - с. Ямна, с. Рибарица, с. Бойковец и път с. Голям Извор – м. Оселна.”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/10/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   805466   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
2   805468   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
3   813468   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.11.2017 06.11.2017
4   848922   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.05.2018 29.05.2018
5   848929   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.05.2018 29.05.2018