Информация за преписката

Възложител: Технически университет /ТУ/ - София
Номер: 00193-2017-0010
Адрес на профила на купувача: http://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/132
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София ", по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на хранителни продукти за ТУ - София, филиал Пловдив и ПГ по КТС гр. Правец; Обособена позиция № 2 - Доставка на хранителни продукти за студентските столове на ТУ - София и филиал Пловдив; Обособена позиция № 3 - Доставка на хранителни продукти за ТУ - София, УСОБ Семково.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   804154   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.09.2017 07.09.2017
2   808848   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.10.2017 11.10.2017
3   814840   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.11.2017 16.11.2017