Информация за преписката

Възложител: Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград
Номер: 00285-2017-0008
Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/proc/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по три обособени позиции: № 1. Сладкарски изделия, № 2. Сушени плодове и № 3. Ядки
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/10/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   803910   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.09.2017 07.09.2017
2   803912   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.09.2017 07.09.2017
3   813254   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.11.2017 06.11.2017
4   814874   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.11.2017 16.11.2017