Информация за преписката

Възложител: Община Твърдица
Номер: 00057-2017-0004
Адрес на профила на купувача: https://www.profilnakupuvacha.com/1483,11967
Процедура: Открита процедура
Описание: Община Твърдица, провежда обществена поръчка за избор на изпълнител, който да доставя нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение по свободно договорени цени и координация на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на активна електрическа енергия и координатор балансираща група за СрН и НН, за обекти, както следва: Приложение – Списък обекти.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/10/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   803821   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.09.2017 07.09.2017
2   803822   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.09.2017 07.09.2017
3   805585   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     15.09.2017 18.09.2017
4   841375   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.04.2018 12.04.2018