Информация за преписката

Възложител: Община Септември
Номер: 00652-2017-0013
Адрес на профила на купувача: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/130-96-00-30-17
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмета на обществената поръчка за реконструкция на водопроводната мрежа, обхваща отделни улици от регулациите в 11 броя населени места в Община Септември с обща дължина на линейните трасета /без отклонения в пресечки и за ПХ/ - 5,553км.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/09/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   803364   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.08.2017 31.08.2017
2   803365   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         31.08.2017 31.08.2017
3   821106   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.12.2017 21.12.2017