Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2017-0027
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/%20
Процедура: Открита процедура
Описание: „Абонаментна поддръжка на сграден фонд, електроенергийни уредби и съоръжения, отоплителни системи, ВиК инсталации на Военномедицинска академия” с шест обособени позиции:oбособена позиция № 1: на МБАЛ-София, база “Овча купел”- София и база “Алино”- с.Алино към Военномедицинска академия”;oбособена позиция № 2: МБАЛ-Варна към Военномедицинска академия”;oбособена позиция № 3: на МБАЛ-Пловдив, база “Синора”- Хисар и база “Нареченски бани”- с. Нареченски бани към Военномедицинска академия”;oбособена позиция № 4: на БПЛР-Хисаря към военномедицинска академия;oбособена позиция № 5: на МБАЛ-Сливен и складова база „Дебелата кория”, към Военномедицинска академия”;oбособена позиция № 6: на МБАЛ-Плевен, база „Ласкар” и медицински склад „Ловеч”, към Военномедицинска академия”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/01/2018 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   802312   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.08.2017 28.08.2017
2   802316   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.08.2017 28.08.2017
3   807190   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     28.09.2017 02.10.2017
4   809255   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     10.10.2017 12.10.2017
5   818463   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     06.12.2017 11.12.2017
6   851438   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.06.2018 15.06.2018