Информация за преписката

Възложител: Патентно ведомство на Република България /РБ/
Номер: 00738-2017-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е Надграждане и развитие на информационните системи и електронните услуги и регистри на Патентно ведомство на Република България, подобряване на вътрешните процеси и механизмите за предоставяне на публична информация“, като основните цели на настоящата поръчка са: • Изграждане на електронен официален бюлетин на ведомството и съпътстващ инструментариум за поддържането му, интегриран с администриращата информационна система за обектите на индустриалната собственост IPAS; • Изграждане на публично достъпен електронен регистър на Представителите по индустриална собственост (ПИС) и електронни услуги по вписвания и заличавания в него; • Автоматизиране на работните процеси в дирекция „Правни дейности и спорове“ и интегрирането им с работните процеси в специализираната администрация по отношение на обектите на индустриалната собственост.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/09/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   802178   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.08.2017 25.08.2017
2   802179   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.08.2017 25.08.2017
3   812897   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.11.2017 06.11.2017
4   835554   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.03.2018 16.03.2018