Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2017-0029
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=158
Процедура: Публично състезание
Описание: Обект на възлагане е доставката на следните артикули: За Община Свищов: - Лаптоп – 2 броя; Компютърни конфигурации - 6 броя; Лазерен принтер черно – бял – 3 броя; Матричен принтер – 3 броя; Скенер – 3 броя; Сървър – 1 брой; Цветен лазерен принтер – 1 брой; Непрекъсваем ТЗИ – 2 броя. За Общинска служба "Социални дейности": - настолен компютър – 1 брой; монитор – 1 брой; лаптоп – 2 броя; компютърна конфигурация – 2 броя; скенер – 1 брой. За разпоредител "Култура": - мултимедиен проектор – 1 брой и настолен компютър – 1 брой. За ОП „Чистота – Свищов“: -компютърна конфигурация – 1 брой; непрекъсваем ТЗИ – 4 броя; мултифункционално устройство – 1 брой. Избраният за изпълнител участник се задължава да доставя оферираните от него артикули от компютърна и периферната техника, описана в техническото му предложение и отговарящи на техническите характеристики, съдържащи се в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/09/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   801907   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.08.2017 22.08.2017
2   801908   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.08.2017 22.08.2017
3   813214   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.11.2017 03.11.2017
4   818435   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.12.2017 06.12.2017