Информация за преписката

Възложител: Детска градина № 92 "Мечта" гр. София - /Старо наименование - Обединено детско завeдение /ОДЗ/ № 92 "Мечта" гр. София/
Номер: 02700-2017-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.odz92.com/?page_id=225
Процедура: Публично състезание
Описание: периодичната доставка по заявки с посочен асортимент, направени от директора на детското заведение или упълномощено (назначено) от него лице, на хранителни продукти, в т. ч., но не само на: І. Хляб и тестени изделия. Зърнени храни ІІ. Месо, месни продукти и риба ІІІ. Млечни продукти ІV. Плодове и зеленчуци V. Плодове и зеленчуци - консервирани VІ. Други хранителни продукти
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/09/2017 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   801635   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.08.2017 21.08.2017
2   801713   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.08.2017 21.08.2017