Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Мъглиж към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2017-0085
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/1347
Процедура: Открита процедура
Описание: „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП ДГС „Мъглиж“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/09/2017 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   801607   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.08.2017 23.08.2017
2   801615   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.08.2017 23.08.2017
3   811663   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.10.2017 27.10.2017