Информация за преписката

Възложител: Община Етрополе
Номер: 00099-2017-0005
Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: Описание на обекта на строителство: доизграждане на главни канализационни клонове на територията на община Етрополе. След реализацията на проекта практически изцяло ще бъдат рекунструирани главните канализационни колектори на гр. Етрополе. Обхват на работния проект за реконструкция на участъци от главни канализационни клонове: • Общо реконструирани главни канализационни клонове – 2051 m’; • Общо реконструирани СКО – 86 бр.; Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/09/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   801279   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.08.2017 21.08.2017
2   801430   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.08.2017 21.08.2017
3   828350   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.02.2018 06.02.2018
4   875831   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.10.2018 30.10.2018