Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2017-0005
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/14_OTP
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на химикали, реактиви, разтворители, тест-набори, буфери, микробиологични среди, сравнителни материали, сертифицирани сравнителни материали и други за нуждите на лабораториите към Изпълнителна агенция по околна среда, които имат за цел да подсигурят аналитичната дейност, както и да осъществят вътрешно-лабораторен качествен контрол при провеждане на изпитванията на компонентите и факторите на околната среда за реализиране на ангажиментите към НСМОС и поддържане на компетентност, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/11/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   800995   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.08.2017 18.08.2017
2   800997   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.08.2017 18.08.2017
3   803347   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     31.08.2017 04.09.2017
4   807365   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         28.09.2017 28.09.2017
5   811314   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     24.10.2017 27.10.2017
6   862407   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2018 15.08.2018