Информация за преписката

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/
Номер: 00530-2017-0072
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=302
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка включва: Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в Национална агенция за приходите. Профилактичните медицински прегледи и изследвания се извършват за всички служители на НАП по списъчен състав, който към момента на оповестяване на поръчката възлиза ориентировъчно на 8215 човека, от които 6099 жени и 2116 мъже. Провеждането на профилактични прегледи и изследвания на работниците и служителите ще се извърши в 27 областни града, като за служителите с място на работа на териториите на области „Софийска област“ и „Област София“ прегледите и изследванията ще се извършат в град София.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/09/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   800925   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.08.2017 16.08.2017
2   800927   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.08.2017 16.08.2017
3   823664   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.01.2018 10.01.2018
4   852033   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.06.2018 18.06.2018