Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Димитровград
Номер: 01131-2017-0002
Адрес на профила на купувача: http://vikdg.com/profile.php
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка: “Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, Димитровград”, включва доставка на нетно количество активна електрическа енергия на свободно договорени цени и координиране на балансираща група за средно и ниско напрежение в обекти на възложителя, в които консумираната електроенергия ниско напрежение се измерва с електромери с токови трансформатори, подробно посочени в техническите спецификации. Прогнозно количество зо 12 /дванадесет/ месеца - 5 400 мwh. Посочената прогнозна стойност на поръчката е с включении акциз и такса «задължение към обществото» съгласно ЗЕ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/08/2017 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   800663   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.08.2017 15.08.2017
2   800757   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         15.08.2017 15.08.2017
3   808344   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         05.10.2017 05.10.2017