Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2017-0026
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Позиция 1 - Застраховка „Злополука”, настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения, на военнослужещите от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА. Позиция 2 - Застраховка „Злополука”, настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения, на цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА. Позиция 3 - Застраховка „Гражданска отговорност“ на длъжностите за военнослужещи и цивилни служители от МО и БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната за причинени, при или по повод изпълнение на служебните им задължения имуществени и неимуществени щети и вреди на трети лица. Позиция 4 - Застраховка „Щети на имущество“ на геодезически инструменти, собственост на МО. Позиция 5 -Застраховка "Професионална отговорност", съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗКИР, на служители от МО при изпълнение на служебните им задължения по кадастъра.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/09/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   800428   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.08.2017 14.08.2017
2   800429   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.08.2017 14.08.2017
3   825492   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.01.2018 22.01.2018