Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Красна поляна"
Номер: 01259-2017-0004
Адрес на профила на купувача: http://krasnapoliana.com/public-procurement/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата поръчка обхваща строително-монтажни дейности по ремонт и възстановяване на английски дворове, тераси, вертикална планировка, котелно, компроментирани стоманобетонови елементи, покрив и дворна дъждовна канализация и огради на Детска градина №196 „Шарл Перо”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/09/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   800352   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.08.2017 11.08.2017
2   800353   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.08.2017 11.08.2017
3   815425   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.11.2017 16.11.2017
4   889169   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2019 17.01.2019