Информация за преписката

Възложител: Технически университет /ТУ/ - София
Номер: 00193-2017-0008
Адрес на профила на купувача: http://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/130
Процедура: Публично състезание
Описание: Предлаганите консумативи трябва да са оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани - тонер касетите трябва да отговарят на посоченото от възложителя описание - да бъде спазено съчетанието букви/цифри на кода на производителя, съгласно Техническата спецификация или на напълно еквивалентен технически продуктов номер, изрично деклариран от производителя. Те трябва да отговарят на техническите изисквания, приложени в документацията. Доставените артикули трябва да са в оригинална фабрична опаковка с ненарушена цялост и със стикер, удостоверяващ произхода на съответния консуматив – производител, място на производство и др. информация за консуматива, артикулите следва да фигурират в актуалната продуктова листа на съответния производител.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/09/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   800288   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.08.2017 11.08.2017
2   800289   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.08.2017 11.08.2017
3   812184   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.10.2017 30.10.2017
4   816799   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.11.2017 27.11.2017