Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2017-0019
Адрес на профила на купувача: http://bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2017-0019_BG
Процедура: Публично състезание
Описание: Поръчката включва пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на хигиенни санитарни материали и помощни хигиенни средства; Обособена позиция № 2 - Доставка на полиетиленови изделия; Обособена позиция № 3 - Доставка на хигиенни и санитарни препарати за басейн; Обособена позиция № 4 - Доставка на помощни хигиенни средства; Обособена позиция № 5 - Доставка на дозатори за хигиенни средства и ароматизатори;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/09/2017 15:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   799978   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.08.2017 09.08.2017
2   799979   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.08.2017 09.08.2017
3   803164   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         30.08.2017 30.08.2017
4   807574   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.09.2017 29.09.2017
5   816096   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.11.2017 21.11.2017
6   886007   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.01.2019 03.01.2019