Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2017-0028
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=157
Процедура: Публично състезание
Описание: Обект на възлагане е доставката и монтаж на следните артикули: За Проект „Правото на труд – право за достоен живот“ - Лаптоп – 2 броя; - Лазерно мултифункционално устройство – 1 брой. За Проект „Подготвителни дейности по Мярка 4.1. „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за Община Свищов“ - Лаптоп – 2 броя; - Скенер - 1 брой; - Лазерен принтер – 1 брой. Избраният за изпълнител участник се задължава да доставя оферираните от него компютърна техника, описана в техническото му предложение и отговарящи на техническите характеристики, съдържащи се в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Подробните изисквания са посочени в техническата спецификация неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/08/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   799686   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.08.2017 08.08.2017
2   799687   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.08.2017 08.08.2017
3   809324   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.10.2017 11.10.2017
4   815867   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.11.2017 20.11.2017