Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2017-0022
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка е извършване на ремонт на съществуваща Сграда № 1 във войскови район 1276, гр. Шумен , който включва: основен ремонт на покрива на сградата; ремонт на фасадите на сградата в т.ч. поставяне на топлоизолация, нова фасадна мазилка, подмяна на съществуваща дървена дограма с нова от PVC и подмяна на съществуващи входни врати с нови врати; подмяна на съществуващите врати и поставяне на решетки на прозорците на помещенията на обособените зони за сигурност, въз основа на одобрени от Възложителя Инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ и количествена сметка за осигуряване изпълнението на функциите на Сграда № 1 като Щаб.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/08/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   798211   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.07.2017 28.07.2017
2   798212   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.07.2017 28.07.2017
3   827197   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.01.2018 29.01.2018
4   827403   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         30.01.2018 30.01.2018