Информация за преписката

Възложител: Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград
Номер: 00285-2017-0007
Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/proc/
Процедура: Открита процедура
Описание: Откритата процедура е за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на 25 обекта на ЮЗУ „Неофит Рилски“, находящи се в гр. Благоевград - 23, гр. Рила - 1 и м. Предел - 1, мрежа ниско и средно напрежение. Цената включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на участника за осигуряване на посочените услуги. Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група и не поема разходите за небаланси.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31/08/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   797980   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.07.2017 31.07.2017
2   797981   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.07.2017 31.07.2017
3   810940   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.10.2017 23.10.2017